DRUKUJ
2018-06-15

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym
konkursie ofert

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018.

 

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

 

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Wojewoda Lubelski ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.
 

W związku z powyższym podmioty, którym przyznano dotację zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz potwierdzić aktualny rachunek bankowy podmiotu z poświadczeniem osób do tego uprawnionych.