DRUKUJ
2019-01-16

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.406.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.406.2018 z dnia 11 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Biszcza z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w części obejmującej jej § 1 w brzmieniu: „posiłku i” po słowach „w formie” oraz w brzmieniu: „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”.