DRUKUJ
2019-09-04

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Kontrola przeprowadzona w dniach 28-29 marca oraz 16-20 maja 2019 r. (PS-Z.431.3.1.2019)

 

Zakres kontroli.
Ocena realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez gminę, określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zwanej w dalszej części protokołu „ustawą”, w zakresie:

  • sposobu opracowania, przyjęcia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • sposobu zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  • sposobu utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego,
  • prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.