DRUKUJ
2019-10-24

Urząd Gminy Drelów

Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 17 kwietnia oraz 27 maja 2019 r. (PS-BP.431.4.4.2019).

 

Zakres kontroli:

Dział 1: Ocena realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Dział 2: Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przyznanych z dotacji celowej na realizację zadania w 2017 i 2018 r. w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 i 2018.