DRUKUJ
2020-03-20

Rb-28 Programy - luty 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

 


Okres sprawozdawczy - luty 2020 r.