DRUKUJ
2016-01-13

Statut Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie

Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut, który określa:

  • nazwę i siedzibę urzędu;
  • nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów, nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
  • zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią,
  • zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
  • nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.