DRUKUJ
2016-02-08

Program integracji społeczności romskiej w
Polsce na lata 2014-2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 października 2014 r. Będzie realizowany na obszarze całego kraju w latach 2014-2020 z możliwością kontynuacji w latach następnych.

 

Realizacja Programu finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Podstawą finansowania są środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Obok ww. środków finansowanie Programu powinno być uzupełnione m.in. ze środków Ministra Edukacji Narodowej, samorządu terytorialnego (w tym zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej), środków własnych fundacji i organizacji międzynarodowych i krajowych zainteresowanych wspieraniem mniejszości romskiej w Polsce.

   

Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację zadań objętych Programem integracji, w tym procedury przedkładania wniosków, wyboru oraz przekazywania dotacji na realizację zadań, wzór wniosku w sprawie realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania reguluje Informacja corocznie ogłaszana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

  

Celem głównym Programu integracji jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej. Ideą nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie określonych celów.

  

W Programie integracji wskazane zostały cztery priorytetowe dziedziny wsparcia: edukacja, mieszkalnictwo, praca oraz zdrowie.

  

Uczestnikami i bezpośrednimi wykonawcami zadań będą jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także placówki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.) oraz organizacje pozarządowe (wpisane do KRS), w tym organizacje romskie.

 

Uczestnicy mają obowiązek przygotować sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne, prezentujące efekty podjętych działań. Centralna oraz wojewódzka administracja rządowa może w każdym momencie realizacji zadania zwrócić się do podmiotu realizującego o przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac, efektach lub przeprowadzić własną kontrolę realizacji zadania.