DRUKUJ
2016-02-11

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS określa politykę Państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii HIV/AIDS.

 

Podstawę prawną działań  stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. Nr 44, poz. 227).

 

Przyjęcie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Programu obejmujący w szczególności zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia poniższych celów:

 

- zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,
- zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,
- wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,
- współpracę międzynarodową,
- monitoring

 

3 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012 - 2016, który określa:

- grupę docelową,
- podmioty odpowiedzialne za ich realizację,
- wskaźniki realizacji zadań,
- rok realizacji.


Wśród realizatorów Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci wojewódzcy.

 

W roku 2016 na zadanie w tym zakresie przewidziano w budżecie wojewody środki finansowe w wysokości  41 tys. zł.

Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym  wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.