DRUKUJ
2016-02-11

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) wymienia w art. 5 ust. 1 wśród realizatorów zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii m. in. organy administracji rządowej.

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 określony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. Nr 78, poz. 428).
Głównym celem Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Cel główny Programu realizowany jest w pięciu obszarach:

  • Profilaktyka
  • Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna
  • Ograniczenie podaży
  • Współpraca międzynarodowa
  • Badania i monitoring

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

 

Współpraca odbywa się w szczególności w formie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

 

Wojewoda Lubelski podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w ww. zakresie od 2004 r.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o pożytku publicznym, organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert.

 

W roku 2016 na zadanie w tym zakresie przewidziano w budżecie wojewody środki finansowe w wysokości  41 tys. zł.

 

Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym  wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.