DRUKUJ
2016-02-12

Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba
Kontroli

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Lublinie.

Tytuł kontroli: Realizacja celów strategii "Sprawne Państwo 2020"