DRUKUJ
2016-03-18

Zasady wypełniania dokumentów

Dane, które należy podawać w sprawozdaniach i rozliczeniach dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1339).

 

  1. W okresowym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, w kolumnie 2 należy podać kwotę zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane rozliczenie w ramach rocznego limitu, tj. kwotę wykazaną w pozycji 7 okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2). W pozostałych kolumnach kwoty.
  2. W okresowym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 2 w:

1) pozycji 1 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie, którego dotyczy ww. sprawozdanie;

2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;

3) pozycji 3 należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej  gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w  danym terminie;

4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;

5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą  z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4  ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn.   zm.), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju   napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według  stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 1,00 zł (w 2016 r.)* 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji 3;

6) pozycji 6 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie. W przypadku:

a) pierwszego okresu - kwota ta wynosi „0”,

b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim  terminie.

7) pozycji 7 dotyczącej łącznej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu. W przypadku:

            a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w poz. 5,

    b) drugiego okresu – należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy:   łączną kwotą rocznego limitu (poz. 5) a kwotą dokonanego      zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (poz. 6).

      3. W rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 3, w kolumnie 2 należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w pozycji 5 rocznego sprawozdania rzeczowo finansowego (załącznik nr 4). W pozostałych kolumnach sumy kwot z obu terminów.

       4. W rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiącym załącznik nr 4 w:

1) pozycji 1 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w dwóch terminach;

2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;

3) pozycji 3 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku  akcyzowego w obu terminach, tj. będącą w posiadaniu producentów rolnych (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podana w sprawozdaniach okresowych);

4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku   faktur VAT lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;

5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie  z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej  w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 1,00 zł  (w 2016 r.) * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji 3 tego sprawozdania;

6) pozycji 6 należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.

           

            Wzory ww. dokumentów, zgodne z § 7 ww. rozporządzenia, znajdują się w załączniku do niniejszej informacji.

 

            Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej musi zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy. Wzór w załączeniu. Stosowany jest układ pionowy wniosku.

 

                        Informacje dodatkowe.

 

            Uprzejmie informujemy, że bieżące informacje jak również odpowiedzi i wyjaśnienia MRiRW w odniesieniu do szeregu różnorodnych kwestii lub wątpliwości znaleźć można na stronie ministerstwa pod adresem http://www.minrol.gov.pl/ w zakładce zwrot podatku akcyzowego pod adresem; http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

1.      procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.,

2.      najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego.

            Ponadto, przypominamy, że wniosek o dotację oraz okresowe i roczne rozliczenia i sprawozdania rzeczowo – finansowe adresowane są do wojewody lubelskiego i podpisane przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub osobę działającą z upoważnienia w ich imieniu.

            Zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego realizowane są w Oddziale Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

            Kontakt telefoniczny; 81 74 24 217 lub 81 74 24 530, faks nr 81 74 24 330 lub 81 74 24 528.

Część ściśle finansową prowadzi Wydział Finansów i Certyfikacji LUW w Lublinie.