DRUKUJ
2016-04-21

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu
państwa

Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.