DRUKUJ
2016-05-12

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych oznacza wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu zobowiązanych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

 

 

I. Wymagane dokumenty

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez wykorzystywanie informacji:

- udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

- udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnionej w centralnym repozytorium,

- przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego przetworzenia następuje na wniosek w przypadku, gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

  

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można będzie złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

II. Opłaty

Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ustawy, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

W przypadku nałożenia opłaty urząd przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.

 

III. Termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot obowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Biuro Wojewody
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 145
tel. 81-74-24-447, faks 81-74-24-769

 

 V. Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.

 

Zgodnie z art. 23g ust.10 wnioskodawca, który otrzymał ofertę w sprawie opłat może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 

Zgodnie z art. 21 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270), 
z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Uwagi

W przypadku ponownego wykorzystywania informacji publicznej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, informujemy o:

- obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej z LUW w Lublinie,

- obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

- obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

Urząd ponosi odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej udostępnienia.

 

Zgodnie z art. 23f ustawy urząd nie jest zobowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Urząd może określić sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.