DRUKUJ
2016-08-18

Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu
wydatków

 Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca 2016 r.