DRUKUJ
2016-10-25

Rb-28 Programy ( okres od początku roku do dnia
30 września 2016 r.)

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej okres sprawozdawczy:wrzesień 2016 r.