DRUKUJ
2016-12-30

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.449.2016

 

Z dnia 23 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX-109/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica, w części obejmującej § 2 uchwały oraz § 2 ust. 4 w brzmieniu: „o ile proces ten nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów i nie będzie naruszał praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach”, § 3 ust. 2, § 6 w brzmieniu: „i gromadzenia nieczystości płynnych”, § 6 pkt 2, § 10 pkt 2 w brzmieniu: „oraz umieszczenie w widocznym miejscu, wykonanej z trwałego materiału tabliczki ostrzegawczej” i § 10 pkt 3 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.