DRUKUJ
2016-12-30

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.459.2016

 

Z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Piszczac z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2017 rok Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w części obejmującej § 17 ust. 3 w zakresie słów „przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert”, § 17 ust. 3 pkt 4, § 18 ust. 2 w zakresie słów: „w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.” oraz § 20 Programu współpracy, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały