DRUKUJ
2017-01-03

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.475.2016

Z dnia dnia 2 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/141/2016 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Oświaty w Potoku Wielkim, w części obejmującej § 7 pkt 1 w brzmieniu „a także projektów i planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych” oraz § 14 w brzmieniu: „wprowadzony w życie po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Potok Wielki” Statutu Samorządowego Zespołu Oświaty w Potoku Wielkim, stanowiącego załącznik do uchwały.