DRUKUJ
2017-01-03

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.479.2016

Z dnia 2 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w części obejmującej § 6 załącznika do uchwały w brzmieniu: „szczególnie”.