DRUKUJ
2017-01-23

Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba
Kontroli

P/16/036 Polityka imigracyjna państwa. Okres objety kontrolą: 2014-2016 (I półrocze).