DRUKUJ
2017-02-06

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.28.2017

Z dnia 31 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/131/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej 102/2 o pow. 0,16 ha położonej w miejscowości Majdan Borowski, stanowiącej własność gminy Chodel, na rzecz osoby fizycznej, w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: „w drodze bezprzetargowej” oraz „na rzecz osoby
fizycznej” oraz § 1 uchwały w brzmieniu: „w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej” i w brzmieniu: „na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej”.