DRUKUJ
2017-03-13

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.37.2017

Z dnia 10 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Milejów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w części obejmującej § 2 ust. 2 oraz § 9 w brzmieniu: „z mocą od 1 stycznia 2017 r.”.