DRUKUJ
2017-08-10

Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu:

 

     Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
                                   ul. Lubomelska 1-3
                                       20-072 Lublin
                              tel. 81 532-38-28 w. 614

 

 

 

Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołany został Zarządzeniem nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. w celu zintegrowania i koordynacji działań podejmowanych przez podmioty z terenu województwa lubelskiego, zaangażowane w realizację zadań określonych w harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, opracowanego na lata 2017-2021.

 

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) monitorowanie skali problemu HIV/AIDS na terenie województwa lubelskiego;

2) podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na terenie województwa lubelskiego;

3) określenie zdań do rocznych harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS dla województwa lubelskiego;

4) określenie potrzeb w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji celowych przekazywanych corocznie w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania HIV/AIDS;

5) stworzenie sieci wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami z terenu województwa lubelskiego zaangażowanymi w działania związane z profilaktyką HIV/AIDS, wynikające z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;

6) wspólpraca i współdziałanie z agendami Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnymi za realizację ww. Programów, tj. z Krajowym Centrum do spraw AIDS.

 

 

W pracach Zespołu biorą udział członkowie, zaproszeni do udziału przez Przewodniczącego Zespołu. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.