2020-07-31

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Na podstawie art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020 r., poz. 292, 400 i 462)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu decyzji, znak: GN-I.752.3.2019.LO, GN-I.752.22.2020.LO, GNI. 752.23.2020.LO i GN-I.752.24.2020.LO, potwierdzających nabycie przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycie prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budowli i innych urządzeń, położonego w Lublinie, składającego z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:
1) nr 9/2 o pow. 0,0116 ha, nr 10/4 o pow. 0,3119 ha i nr 12/17 o pow.
0,0256 ha w obrębie ewidencyjnym 0019-Majdan Tatarski;
2) nr 27/52 o pow. 0,9575 ha, nr 36/64 o pow. 0,0268 ha, nr 36/65 o pow.
0,0243 ha, nr 36/66 o pow. 0,0875 ha, nr 36/67 o pow. 0,1129 ha, nr 36/68
o pow. 0,1309 ha i nr 36/69 o pow. 0,0075 ha w obrębie ewidencyjnym
0044-Zadębie I.
 
Osoby, którym przysługuje do ww. działek prawo własności lub inne prawo rzeczowe, mogą zapoznać się z treścią decyzji w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4.
 
 
Z up. Wojewody Lubelskiego
Lucjan Osiecki
          (-)
Kierownik Oddziału
Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami

Załączniki

  Obwieszczenie_nabyc...wa_Lublin.pdf 138,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się