2016-03-18

Zasady wypełniania dokumentów

Dane, które należy podawać w sprawozdaniach i rozliczeniach dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1339).

 

  1. W okresowym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, w kolumnie 2 należy podać kwotę zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane rozliczenie w ramach rocznego limitu, tj. kwotę wykazaną w pozycji 7 okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2). W pozostałych kolumnach kwoty.
  2. W okresowym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 2 w:

1) pozycji 1 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie, którego dotyczy ww. sprawozdanie;

2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;

3) pozycji 3 należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej  gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w  danym terminie;

4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;

5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą  z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4  ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn.   zm.), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju   napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według  stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 1,00 zł (w 2016 r.)* 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji 3;

6) pozycji 6 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie. W przypadku:

a) pierwszego okresu - kwota ta wynosi „0”,

b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim  terminie.

7) pozycji 7 dotyczącej łącznej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu. W przypadku:

            a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w poz. 5,

    b) drugiego okresu – należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy:   łączną kwotą rocznego limitu (poz. 5) a kwotą dokonanego      zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (poz. 6).

      3. W rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 3, w kolumnie 2 należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w pozycji 5 rocznego sprawozdania rzeczowo finansowego (załącznik nr 4). W pozostałych kolumnach sumy kwot z obu terminów.

       4. W rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiącym załącznik nr 4 w:

1) pozycji 1 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w dwóch terminach;

2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;

3) pozycji 3 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku  akcyzowego w obu terminach, tj. będącą w posiadaniu producentów rolnych (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podana w sprawozdaniach okresowych);

4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku   faktur VAT lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;

5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie  z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej  w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj. 1,00 zł  (w 2016 r.) * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji 3 tego sprawozdania;

6) pozycji 6 należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.

           

            Wzory ww. dokumentów, zgodne z § 7 ww. rozporządzenia, znajdują się w załączniku do niniejszej informacji.

 

            Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej musi zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy. Wzór w załączeniu. Stosowany jest układ pionowy wniosku.

 

                        Informacje dodatkowe.

 

            Uprzejmie informujemy, że bieżące informacje jak również odpowiedzi i wyjaśnienia MRiRW w odniesieniu do szeregu różnorodnych kwestii lub wątpliwości znaleźć można na stronie ministerstwa pod adresem http://www.minrol.gov.pl/ w zakładce zwrot podatku akcyzowego pod adresem; http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

1.      procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.,

2.      najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego.

            Ponadto, przypominamy, że wniosek o dotację oraz okresowe i roczne rozliczenia i sprawozdania rzeczowo – finansowe adresowane są do wojewody lubelskiego i podpisane przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub osobę działającą z upoważnienia w ich imieniu.

            Zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego realizowane są w Oddziale Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

            Kontakt telefoniczny; 81 74 24 217 lub 81 74 24 530, faks nr 81 74 24 330 lub 81 74 24 528.

Część ściśle finansową prowadzi Wydział Finansów i Certyfikacji LUW w Lublinie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się