2020-12-08

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.

 

 

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 80 mln zł.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.


Program ma także zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

 

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

 

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin rozpatrzenia wniosków

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

 

 

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wydłużenia terminów naborów wniosków

 

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

 

Załączniki

  Ogloszenie o naborz...nej_2021.docx 30,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program Asystent os...cja 2021.docx 60,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program Asystent os...ycja 2021.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.1_Wniosek gmin...Programu.xlsx 12,71 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.4_Zestawienie ...Programu.xlsx 12,07 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.5_Sprawozdanie...Programu.xlsx 12,11 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał.7_Wzór oświa...Programu.docx 12,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.8_Wzór karty ...Programu.docx 15,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.9_Wzór ewiden... Programu.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.10_Wzór karty...Programu.docx 14,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Komunikat_WYDŁUŻE... NABORÓW.pdf 91,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat - WYDŁU...RYFIKACJI.pdf 68,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zatwierdzona lista ...rodków.xlsx 13,12 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się