2016-01-22

Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu

dyrektor Biura: Adam Palonka
zastępca dyrektora Biura: Małgorzata Bogusz

zastępca dyrektora Biura: Katarzyna Zawiślak

zastępca dyrektora Biura: Witold Marucha

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81 74 24 204
faks: 81 74 24 200
e-mail: oki@lublin.uw.gov.pl
pok. 105

 

 

Do zakresu działania Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu należy: prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym m.in. związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z organizacją staży dla bezrobotnych oraz praktyk zawodowych.

Ponadto, ww. komórka organizacyjna Urzędu prowadzi sprawy socjalne pracowników, ich rodzin i emerytów Urzędu. Wykonuje zadania związane z realizacją obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Biuro prowadzi sprawy organizacyjne Urzędu i jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie, do których należy m.in.: opracowywanie projektu statutu Urzędu oraz ustalanie projektu regulaminu Urzędu, prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem, lub zaopiniowaniem przez wojewodę regulaminów i nadawaniem statutów jednostek organizacyjnych obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostek podporządkowanych wojewodzie. Do zakresu działania Biura należy ponadto prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej
w województwie oraz ich zastępców.

Do zadań Biura należy również planowanie oraz bieżąca analiza wydatkowania środków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie ksiąg rachunkowych, naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS, US i PFRON, planowanie, ewidencjonowanie oraz odprowadzanie do budżetu dochodów gromadzonych przez Urząd, obsługa finansowo-księgowa środków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto Biuro wykonuje zadania zakresu obsługi klienta, w tym udzielanie informacji i potwierdzanie profilu zaufanego oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”,
w tym obsługa infolinii. Biuro zapewnia również obsługę kancelaryjną Urzędu oraz prowadzi archiwum Urzędu.

 

 

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

oddział zarządzania zasobami ludzkimi

kierownik:  Magdalena Nowak-Kowalczyk tel. 81-74-24-480

oddział organizacji i kontroli zarządczej

kierownik:  Żaklina Kasiczak-Marcinkowska   tel. 81-74-24-453

oddział kadr

kierownik: Barbara Sobala   tel. 81-74-24-430

oddział zarządzania dokumentacją

kierownik:  Rafał Przech   tel. 81-74-24-139

oddział budżetu Urzędu

kierownik: Mariola Stec tel. 81-74-24-107

 

 

stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Anna Jaworska tel. 81-74-24-539

stanowisko ds. organizacji i kadr w Delegaturze w Białej Podlaskiej

Kierownik Delegatury:  Małgorzata Bogusz   tel. 83 34-49-201

stanowisko ds. organizacji i kadr w Delegaturze w Chełmie

Kierownik Delegatury:  Katarzyna Zawiślak   tel. 82-56-27-600

stanowisko ds. organizacji i kadr w Delegaturze w Zamościu

Kierownik Delegatury:  Witold Marucha   tel. 84-67-76-501