2016-01-22

Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu

dyrektor Biura: Adam Palonka
zastępca dyrektora Biura: Małgorzata Bogusz

zastępca dyrektora Biura: Katarzyna Zawiślak

zastępca dyrektora Biura: Sebastian Paul

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81 74 24 204
faks: 81 74 24 200
e-mail: oki@lublin.uw.gov.pl
pok. 105

 

 

Do zakresu działania Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu należy: prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym m.in. związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z organizacją staży dla bezrobotnych oraz praktyk zawodowych.

 

Ponadto, ww. komórka organizacyjna Urzędu prowadzi sprawy socjalne pracowników, ich rodzin
i emerytów Urzędu. Wykonuje zadania związane z realizacją obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Biuro prowadzi sprawy organizacyjne Urzędu i jednostek rządowej administracji zespolonej
w województwie, do których należy m.in.: opracowywanie projektu statutu Urzędu oraz ustalanie projektu regulaminu Urzędu, prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem, lub zaopiniowaniem przez wojewodę regulaminów i nadawaniem statutów jednostek organizacyjnych obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostek podporządkowanych wojewodzie. Do zakresu działania Biura należy ponadto prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie oraz ich zastępców.

 

Do zadań Biura należy również planowanie oraz bieżąca analiza wydatkowania środków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie ksiąg rachunkowych, naliczanie
i wypłata wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS, US i PFRON, planowanie, ewidencjonowanie oraz odprowadzanie do budżetu dochodów gromadzonych przez Urząd, obsługa finansowo-księgowa środków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Ponadto Biuro wykonuje zadania zakresu obsługi klienta, w tym udzielanie informacji i potwierdzanie profilu zaufanego oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii. Biuro zapewnia również obsługę kancelaryjną Urzędu oraz prowadzi archiwum Urzędu.

 

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

  • oddział zarządzania zasobami ludzkimi OK-I;
  • oddział organizacji i kontroli zarządczej OK-II;
  • oddział kadr OK-III;
  • oddział zarządzania dokumentacją i obsługą klienta OK-IV;
  • oddział budżetu Urzędu OK-V;
  • stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy OK-VI;
  • stanowisko ds. obsługi Biura OK-VII;
  • stanowiska ds. organizacji i kadr w delegaturach Urzędu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się