2016-01-19

Biuro Wojewody

dyrektor Biura: Paweł Paszko

zastępca dyrektora Biura: Tomasz Sonntag
zastępca dyrektora Biura: Waldemar Podsiadły
 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-780
faks 81 74-24-309
e-mail: bw@lublin.uw.gov.pl
pok. 160

 

Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:

 

1. W zakresie obsługi prezydialnej:


1) prowadzenie kalendarza spotkań służbowych Wojewody i Wicewojewody, dokumentowanie ich przebiegu;
2) opracowywanie planów pracy Wojewody oraz obsługa posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i postanowień podjętych przez Wojewodę lub w trakcie posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda;
4) organizowanie uczestnictwa Wojewody w uroczystościach państwowych i obchodach świąt narodowych;
5) zapewnianie wykonania zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę patronatów, zaproszeń i udziału w komitetach honorowych.


2. W zakresie mediów i komunikacji społecznej:


1) monitorowanie mediów w zakresie wydarzeń społecznych, politycznych i kryzysowych na terenie województwa oraz gromadzenie i analiza publikacji prasowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym;
2) prowadzenie polityki informacyjnej poprzez:
a) przygotowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Wojewody,
b) zapewnianie odpowiedzi na krytykę i informację prasową,
c) organizowanie spotkań dziennikarzy z Wojewodą, Wicewojewodą i Dyrektorem Generalnym Urzędu oraz organizowanie konferencji prasowych;
3) gromadzenie i przekazywanie informacji o działaniach i wynikach pracy Wojewody i Urzędu;
4) współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu;
5) rejestracja audiowizualna wydarzeń związanych z działalnością Wojewody oraz archiwizowanie materiałów;
6) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej oraz ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;
7) redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, przy współpracy z wydziałami;
8) przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji dotyczących pracy Wojewody i Urzędu.


3. W zakresie współpracy z instytucjami i spraw zagranicznych:


1) organizowanie i obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami i organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi i związkami zawodowymi;
2) zapewnianie obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt, składanych przez przedstawicieli obcych państw;
3) obsługa organizacyjna wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu;
4) obsługa społecznych rad oraz innych podmiotów doradczych i konsultacyjnych działających przy Wojewodzie.

 

4. W pozostałym zakresie:


1) prowadzenie spraw dotyczących nadawania orderów i odznaczeń państwowych;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez marszałka województwa lubelskiego zadania zleconego polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
3) prowadzenie spraw związanych z ponownym pochowaniem zwłok i szczątków z istniejącego grobu w innym grobie, tzw. ponownym pochowaniem;
4) współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących usuwania pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny;
5) prowadzenie spraw w zakresie wykonywania przez wojewodę działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań;
6) obsługa Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

 

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) oddział ds. obsługi prezydialnej BW-I.;

2) oddział ds. mediów i komunikacji społecznej BW-II.;

3) oddział ds. współpracy z instytucjami i spraw zagranicznych BW-III.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się