Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wzory formularzy i wniosków
dotyczące procesu budowlanego
21.07.2021 więcej
Opłata skarbowa
Informacje dotyczące opłaty skarbowej
17.06.2021 więcej
Złóż wniosek przez serwis e-budownictwo
Informacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
12.02.2021 więcej
Rejestracja dziennika budowy
Wojewoda Lubelski rejestruje dzienniki budowy i rozbiórki do
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę oraz do
przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego zgłoszeń
24.01.2020 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
17.02.2016 więcej
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
17.02.2016 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenach zamkniętych
17.02.2016 więcej
Pozwolenie na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych
17.02.2016 więcej
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla dróg wojewódzkich i krajowych
17.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się