Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
17.02.2016 więcej
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
17.02.2016 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenach zamkniętych
17.02.2016 więcej
Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej
pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych
17.02.2016 więcej
Pozwolenie na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych
17.02.2016 więcej
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla dróg wojewódzkich i krajowych
17.02.2016 więcej
Pozwolenie na budowę
Wojewoda wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę dla obiektów i
robót budowlanych
17.02.2016 więcej
Pozwolenie na rozbiórkę
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dla inwestycji
zgodnie z właściwością wojewody
17.02.2016 więcej