2021-05-11

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” - 2021

W dniu 4 maja 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne", który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.


Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi 75 mln zł corocznie.

 


Terminy naboru wniosków w ramach Programu:


1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.
w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.


2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)


w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Ministra)
w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

 

Informacje o naborze:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

 

Załączniki

  Ogloszenie-o-naborz...20212840.docx 36,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program-resortowy-C...620212840.doc 259,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzor-umowy-Wojewoda...620212840.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram przekaz...do umowy.xlsx 15,95 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal.-nr-1-do-Progra...20212840.xlsx 17,85 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal.-nr-4-do-Progra...20212840.xlsx 15,61 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal.-nr-6-do-Progra...0212840-1.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal.-nr-7-do-progra...20212840.docx 19,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGLOSZENIE-O-ZMIANI...-PROGRAMU.pdf 371,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się