Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
prowadzącego życie rodzinne z obywatelem polskim lub obywatelem
UE
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego małżonkiem obywatela polskiego
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla urodzonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletniego dziecka
cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt
czasowy
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla małoletniego dziecka
urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pozostającego na tym terytorium bez opieki
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
przybywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
połączenia się z członkiem rodziny przebywającym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego innym członkiem rodziny obywatela polskiego lub
obywatela UE
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy
dla dziecka małżonka obywatela polskiego
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego członkiem rodziny przebywającego w Polsce rezydenta
długoterminowego UE
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego członkiem rodziny pracownika migrującego
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
przebywającego w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwoleń
na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną
15.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się