2020-01-22

"Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2020

W dniu 15 stycznia 2020 r. Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podpisała nową wersję programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". W dokumencie wprowadzono kilka zmian, w odniesieniu do Programu obowiązującego w 2019 r.Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

Na stronie internetowej MRPiPS zamieszczony został komunikat zapraszający podmioty uprawnione do udziału w konkursie.

 

Treść komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Podobnie jak w poprzednich latach, ocena ofert konkursowych w ramach Programu, będzie przebiegała dwuetapowo. Organizacje pozarządowe powinny przesłać swoje oferty (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście. Następnie Wydział Polityki Społecznej przeprowadzi ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według punktacji 0-19 punktów.

 

Oferty oceniane będą według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS w terminie do dnia 9 marca 2020 r. przekazana zostanie pełna dokumentacja maksymalnie 6 najwyżej ocenionych ofert z Grupy A (ocenionych na16-19 pkt).

 

Szczegółowy tryb i terminarz przeprowadzenia konkursu został przedstawiony w części VI ogłoszenia.Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu i udziału w konkursie.

Załączniki

  Informacja o Programie.pdf 99,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o konkursie.pdf 333,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pokonać bezdomnoś...am pomocy.pdf 441,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1_oświadczen... placowki.pdf 249,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2_oświadczen... prawnego.pdf 247,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 3_oświadczen...walności.pdf 247,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się