2019-05-10

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - FAMI

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (w skrócie FAMI) to mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.


Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.


Więcej informacji o FAMI na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.fundusze.mswia.gov.pl oraz www.copemswia.gov.pl.

 


O Projekcie Lubelska Koalicja na rzecz Integracji


Wojewoda Lubelski w partnerstwie z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II realizuje Projekt Lubelska Koalicja na rzecz Integracji. Jest on współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

  • Ramy czasowe realizacji projektu: 1.07.2018 – 30.06.2020
  • Budżet całkowity projektu: 2 960 997,05 PLN
  • Wkład FAMI (finansowanie): 2 220 747,79 PLN
  • Budżet państwa (współfinansowanie): 740 249,26 PLN

Cele projektu:
1. Podniesienie jakości i umocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego.
2. Poprawa jakości obsługi obywateli państw trzecich przez pracowników instytucji publicznych.
3. Podniesienie świadomości prawnej obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim oraz poprawa dostępności do informacji prawnej.
4. Rozwój kompetencji społecznych obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim i usprawnienie procesu integracji.
5. Podniesienie kompetencji językowych wśród cudzoziemców i wyrównanie szans obywateli państw trzecich na rynku pracy.

Załączniki

  FAMI.pdf 227,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FAMI - Lubelska Koa...- budżet.pdf 832,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FAMI - Lubelska Koa...ansowanie.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FAMI - Lubelska Koa...skaźniki.pdf 270,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FAMI - Uzasadnienie budżetu.pdf 7,91 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się