2019-07-26

Fundusz Dróg Samorządowych

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok

na zadania powiatowe i zadania gminne

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań na 2020 rok będzie prowadzony w terminie  30 dni od dnia udostępnienia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. do dnia 26 sierpnia 2019 r.


Wnioski można przesyłać listownie lub składać w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających na:
- budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania powiatowe),
- budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych (zadania gminne).


Ww. zadania obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W ramach realizacji ww. zadań, mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. 


Dofinansowane z Funduszu mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpoczyna się w 2020 roku.
 

Załączniki

  Instrukcja wypełni..._FDS_2020.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE FDS 2020.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenia do wypełnienia.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek_o_dofinanso...020 wzór.pdf 2,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_o_dofinanso...dytowalna.xls 282 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się