2020-05-13

Zasady odbywania praktyk w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

 

Organizujemy praktyki w ramach umów lub porozumień podpisywanych ze szkołami oraz uczelniami wyższymi, a także praktyki absolwenckie.REKRUTACJA

Jeśli jesteś zainteresowany/a odbyciem praktyk powinieneś/aś złożyć wniosek wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz dołączyć CV;Twój wniosek powinien obligatoryjnie zawierać:

  • Dokładne dane (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy i numer telefonu);
  • Wydział/Biuro, w którym praktyki będziesz chciał/a realizować. Spis Wydziałów/ Biur wraz z opisem znajduje się na stronie internetowej https://www.lublin.uw.gov.pl/wydzialy;
  • Nazwę uczelni lub szkoły;
  • Orientacyjny termin, w którym chciałbyś/chciałabyś rozpocząć praktyki oraz wymiar godzinowy;
  • Krótkie uzasadnienie wyjaśniające wybór naszego Urzędu lub konkretnego Wydziału/Biura, jako miejsca na realizację praktyk.


Po złożeniu przez Ciebie wniosku sprawdzimy czy jest on kompletny i prawidłowo wypełniony oraz czy została dołączona klauzula informacyjna. Następnie sprawdzimy dostępność miejsc we wskazanym przez Ciebie Wydziale/Biurze oraz możliwości rozpoczęcia praktyki w podanym przez Ciebie terminie.Zarówno w przypadku zgody jak i decyzji odmownej o odbyciu praktyk zostaniesz poinformowany/a o tym fakcie oficjalnym pismem.

Pismo dotyczące zgody na praktyki zawierać będzie informację o wymaganych dokumentach, terminie oraz Wydziale/Biurze, w którym Twoje praktyki się odbędą.Dokumentami niezbędnymi, które musisz dostarczyć, najpóźniej dzień przez rozpoczęciem praktyki, są:
- umowa ze szkołą lub Uczelnią dotycząca organizacji praktyki w dwóch egzemplarzach, podpisana przez osobę upoważnioną z ramienia wspomnianych Instytucji;
- program praktyk stworzony przez Ciebie w porozumieniu z Twoim opiekunem ze szkoły lub Uczelni;
- potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.


PRZYJMUJĄC CIĘ NA PRAKTYKI:

- zapewnimy Ci warunki do wykonywania zadań określonych w programie praktyk;
- zapoznamy Cię z Twoimi obowiązkami i uprawnieniami;
- przeszkolimy Cię na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznamy Cię z obowiązującym regulaminem pracy i przepisami o ochronie informacji niejawnych;
- wyznaczymy pracownika, który będzie sprawował opiekę nad Twoimi praktykami i obowiązany będzie udzielać Ci wskazówek do wypełniania powierzonych zadań;
- po zakończeniu praktyk będziesz mógł otrzymać zaświadczenie zawierające informacje o zadaniach, które realizowałeś/aś i umiejętnościach praktycznych, które pozyskałeś/aś w trakcie praktyki.TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI, JAKO PRAKTYKANTA/KI:Jako praktykant/ka zobowiązany/a jesteś do:

- przestrzegania ustalonego w porozumieniu z  nami rozkładu czasu pracy;
- starannego wykonywania zadań objętych programem praktyki;
- przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników, którzy są u nas zatrudnieni, w szczególności regulaminu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
- sporządzenia dziennika praktyk z przebiegu praktyk zawierającego informacje o wykonywanych przez Ciebie zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wypełniony wniosek powinieneś/aś złożyć:
 - za pośrednictwem poczty lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 LublinKONTAKT

Szczegółowych informacji nt. praktyk udzieli Ci osoba właściwa do realizacji zadań z zakresu organizacji praktyk.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: azieba@lublin.uw.gov.pl

lub telefonicznego pod numerem (81) 74-24-287.

Załączniki

  Zał. nr 1 - wniose... praktyki.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - wniose...olwenckie.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - Klauzu...ormacyjna.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PRAKTYKI W LUW_prezentacja.pdf 869,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się