2017-09-26

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (Edycja 2018)

Procedura przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji oraz przekazywania dotacji na realizację w 2018 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

 

Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań objętych Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w tym procedury przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji i przekazywania dotacji na ich realizację, oraz wzory niezbędnych dokumentów, reguluje „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zwana dalej „Informacją”, ogłoszona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Informacja” wraz z załącznikami, tj.:

  1. załącznikiem nr 1 - arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych (obszar wsparcia II – Małe granty) i projektów społecznych o zasięgu ogólnopolskim (obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe),
  2. załącznikiem nr 2 - arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym,

jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Wyznania i mniejszości - Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2018,

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/program-integracji-spol-3/10465,Informacje-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2018-.html

 

Zgodnie z zapisami „Informacji(pkt. I. 1-3, II. 1-3 i IV. 1) wnioskodawcy składają do Wojewody Lubelskiego wnioski na realizację w 2018 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w następujących obszarach aktywności:

 

1. w obszarze wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym (programy lokalne). Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do „Informacji”. Programy lokalne mogą zawierać szczegółowe kosztorysy poszczególnych działań.

 

Program lokalny powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt. 7.1. „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Wyznania i mniejszości - Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,

 

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/8303,Program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014-2020.html

 

2.w obszarze wsparcia II - Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny. Wnioski powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do „Informacji”. Wnioski mogą zawierać szczegółowe kosztorysy zadań.

 

 

Wnioski na realizację zadań w ww. obszarach wsparcia należy składać do Wojewody Lubelskiego, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 października 2017 r.

 

Wnioski składać można: osobiście w siedzibieLubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, w Punkcie Obsługi Klienta (na parterze budynku), w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu) lub korespondencyjnie na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

 

Stosownie do zapisów „Informacji” (pkt. I. 10. i II. 10.) Wojewoda Lubelski zawiera:

  1. umowy lub porozumienia na realizację w 2018 r. programów lokalnych lub poszczególnych zadań składających się na program lokalny;
  2. umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań lub porozumienia.

Sprawozdania z wykonania zadań w ramach „Programu integracji” składane są do Wojewody Lubelskiego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdania te powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do „Informacji” (dotyczy zadań w obszarze wsparcia II – Małe granty) lub na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do „Informacji” (dotyczy zadań w obszarze  wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym).

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 74 24 533 lub pod adresem poczty elektronicznej: mlipert@lublin.uw.gov.pl

 

 

Załącznik do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych i projektów społecznych o zasięgu ogólnopolskim.
  2. Załącznik nr 2 - arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym.
  3. Załącznik nr 3 - „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

 

 

Załączniki

  Kopia zał. 1 MALE_... 2018 (1).xls 269 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia zał. 2 PROGR... 2018 (2).xls 531 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. 3 Informacja na 2018.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz dotacji celowych_2018.pdf 12,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz dotacji celow...korekta 1.pdf 943,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się