2018-09-26

„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację w 2019 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

 

Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację w 2019 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w tym przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji i przekazywania dotacji na ich wykonanie, oraz wzory niezbędnych dokumentów, reguluje „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zwana dalej „Informacją”, ogłoszona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Informacja” wraz z załącznikiem, tj.

- arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych (obszar wsparcia II – Małe granty) i projektów systemowych o zasięgu ogólnopolskim (obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe),

jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Wyznania i mniejszości - Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2019,

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html

 

Zgodnie z zapisami „Informacji(pkt. I. 1-2) wnioskodawcy składają do Wojewody Lubelskiego wnioski na realizację w 2019 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w następującym obszarze aktywności, tj.

- w obszarze wsparcia II - Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny. Wnioski powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym pierwszą część załącznika do „Informacji”. Wnioski powinny dodatkowo zawierać szczegółowe kosztorysy zadań.

Wnioski na realizację zadań w ww. obszarze wsparcia należy składać do Wojewody Lubelskiego, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 października 2018 r.

 

Wnioski składać można: osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, w Punkcie Obsługi Klienta (na parterze budynku), w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu) lub korespondencyjnie na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

 

Stosownie do zapisów „Informacji” (pkt. I. 9) Wojewoda Lubelski zawiera umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań lub porozumienia.

Sprawozdania z wykonania zadań w ramach „Programu integracji” składane są do Wojewody Lubelskiego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdania te powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym drugą część załącznika do „Informacji”.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 74 24 533 lub pod adresem poczty elektronicznej: mlipert@lublin.uw.gov.pl

 

Załącznik do pobrania:

1. Załącznik nr 1 - arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych i projektów systemowych o zasięgu ogólnopolskim.

 

2. Załącznik nr 2 - „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Załączniki

  Zalącznik nr 1 Ark...kulacyjny.xls 269 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 In...a Program.pdf 866,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz dotacji celowych - 2019.pdf 9,5 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się