2021-02-08

"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w 2021 roku

W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, przyjętego uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę związaną z naborem wniosków na realizację zadań w roku 2021. Celem „Programu integracji …” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Program kładzie szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym edukację jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych.
 


„Informacja” wraz z załącznikami, tj.
-   Nr 1 -  Wnioskiem aplikacyjnym do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030,
-   Nr 2 -  Kosztorysem zadania – załącznik do wniosku aplikacyjnego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030,
 


jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce:
Mniejszości narodowe i etniczne – Wsparcie dla mniejszości - Programy integracji społeczności romskiej - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Ogłoszenie o naborze wniosków na 2021 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
 
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2021-r-w-ramach-programu-integracji-spo
 


Zgodnie z zapisami „Informacji” (pkt. I. 1-2) wnioskodawcy składają do właściwych wojewodów wnioski na realizację w 2021 r. zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” z następujących dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne (dziedzina ta przewiduje wsparcie uczestników Programu poprzez zadania o charakterze innowacyjnym, wykraczającym poza dziedzinę edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu „Programu integracji …” i lepszej koordynacji działań, zwłaszcza na poziomie lokalnym). Wniosek na realizację zadań „Programu integracji …” powinien być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do „Informacji”, natomiast kosztorys zadania, stanowiący integralną część wniosku na realizację zadań „Programu integracji …”, powinien być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do „Informacji”. Jeśli zakres zadania obejmuje więcej niż jedno województwo – właściwym jest urząd dla województwa będącego siedzibą wnioskodawcy. Jeśli wniosek obejmuje jedno województwo, ale inne niż siedziba wnioskodawcy – wnioskodawca składa wniosek do wojewody właściwego dla miejsca realizacji zadania.
 


Wnioski na realizację ww. zadań należy składać do wojewodów, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 8 marca 2021 r.

 
Wnioski składać można: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (Biuro Podawcze na parterze budynku) w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu wojewódzkiego) lub korespondencyjnie na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu wojewódzkiego.
 


Stosownie do zapisów „Informacji” (pkt. I. 13 i 15) Wojewoda Lubelski zawiera umowy na wsparcie/powierzenie lub porozumienia z wnioskodawcami na realizację zadań publicznych finansowanych z części 83 budżetu państwa.
 


Sprawozdania z wykonania zadań w ramach „Programu integracji …” składane są do Wojewody Lubelskiego w terminie określonym w zawartych umowach lub porozumieniach na realizację zadań. Formularz sprawozdania z wykonania zadania zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA w terminie późniejszym.
 
 
Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 74 24 533 lub pod adresem poczty elektronicznej: mlipert [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Załączniki do pobrania:
 
1. „Informacja o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w 2021 r.”
 
2. Załącznik  nr 1 - wniosek aplikacyjny do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
 
3. Załącznik nr 2 Kosztorys zadania – załącznik do wniosku aplikacyjnego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

 

4. Wykaz dotacji celowych na realizację w 2021 r. zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Załączniki

  Informacja zatwierd...2.02.2021.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 Wn...021-2030.docx 15,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Ko... zadania.xlsx 17,88 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wykaz dotacji celow...ja Romów.pdf 11,42 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się