2017-08-10

Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu:

 

     Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
                                   ul. Lubomelska 1-3
                                       20-072 Lublin
                              tel. 81 532-38-28 w. 614

 

 

 

Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołany został Zarządzeniem nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. w celu zintegrowania i koordynacji działań podejmowanych przez podmioty z terenu województwa lubelskiego, zaangażowane w realizację zadań określonych w harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, opracowanego na lata 2017-2021.

 

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) monitorowanie skali problemu HIV/AIDS na terenie województwa lubelskiego;

2) podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na terenie województwa lubelskiego;

3) określenie zdań do rocznych harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS dla województwa lubelskiego;

4) określenie potrzeb w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji celowych przekazywanych corocznie w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania HIV/AIDS;

5) stworzenie sieci wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami z terenu województwa lubelskiego zaangażowanymi w działania związane z profilaktyką HIV/AIDS, wynikające z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;

6) wspólpraca i współdziałanie z agendami Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnymi za realizację ww. Programów, tj. z Krajowym Centrum do spraw AIDS.

 

 

W pracach Zespołu biorą udział członkowie, zaproszeni do udziału przez Przewodniczącego Zespołu. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się