2019-03-06

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli

Zgodnie z zawartym porozumieniem Wojewody Lubelskiego w dniu 25 lipca 2017 r. Nr 532, to Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty powierzono realizację zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli.

 

Powierzone zadania obejmują kwestie dotyczące m.in.:


- powoływania, odwoływania oraz ustalania liczby oraz funkcji członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli,
- powoływania i odwoływania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz ustalania liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego,
- wydawania rzecznikowi dyscyplinarnemu polecenia wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zaleceń związanych z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego po otrzymaniu wiadomości o uchybieniu godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela,
- wyrażania zgody rzecznikowi dyscyplinarnemu na skierowanie do komisji dyscyplinarnej wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
- wyrażania zgody rzecznikowi dyscyplinarnemu na wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
- rozstrzygania o wyłączeniu rzecznika dyscyplinarnego od udziału w sprawie,
- wyznaczania w miejsce wyłączonego rzecznika dyscyplinarnego zastępcy oraz podejmowania postanowień o ponownym przeprowadzeniu określonych czynności.


Lubelski Kurator Oświaty zapewnia obsługę komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, w tym bazę lokalową, obsługę administracyjną i warunki materialno-techniczne niezbędne do ich funkcjonowania.


W związku z powyższym dokumentacja prowadzonych spraw przez rzecznika dyscyplinarnego
i jego zastępców oraz komisji dyscyplinarnej znajduje się w Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Załączniki

  Porozumienie nr 532.pdf 206,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się