2018-01-22

Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji Skazanych Województwa Lubelskiego

Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego została powołana Zarządzeniem Nr 283 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
 
Celem Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego jest organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz zintegrowanego systemu readaptacji społecznej osób skazanych jako wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, poprzez działania umożliwiające im powrót do funkcjonowania, zgodnie z  akceptowanymi społecznie normami oraz do pełnienia ról społecznych.
 
Obszar działania Rady obejmuje teren województwa lubelskiego, należący do właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Okręgowego w Zamościu. Na przewodniczącego Rady wyznacza się prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.
 
W skład Rady wchodzą zaproszeni przez przewodniczącego Rady przedstawiciele podmiotów wykonujący swoje zadania na terenie województwa lubelskiego.
 
Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje w celu opracowania określonych tematów oraz oceny przedstawionych jej materiałów.
 
Posiedzenia Rady zwołuje oraz obsługę techniczno-biurową prac Rady zapewnia przewodniczący Rady.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się