2016-03-16

Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia

Obsługa organizacyjna Rady:

ul. Czechowska 15
20-072 Lublin
tel. 81 532-38-28 w. 614

 

Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia została powołana Zarządzeniem nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lutego 2016 r.

 

Rada pełni funkcję konsultacyjno-doradczą dla Wojewody Lubelskiego w zakresie spraw ochrony zdrowia.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) analizowanie aktualnej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w województwie lubelskim;

2) opracowywanie propozycji działań na rzecz poprawy zdrowia i rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie lubelskim;

3) przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie ochrony zdrowia;

4) podejmowanie przedsięwzięć oraz wspieranie inicjatyw w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej adresowanych do różnych grup społecznych i zawodowych oraz w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego;

5) współpraca z Radą do spraw Zdrowia Publicznego działającą przy ministrze właściwym do spraw zdrowia;

6) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu zdrowia publicznego.

 

W pracach Rady mogą brać udział członkowie fakultatywni, zaproszeni do udziału
w pracach przez Przewodniczącego Rady.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się