2019-04-04

Wojewódzka Rada Dialogu Rolniczego

Obsługę administracyjno-biurową Rady i grup roboczych zapewnia Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

 

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-74-24-530
e-mail: sir@lublin.uw.gov.pl

 

 

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) identyfikowanie oraz zgłaszanie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących problemów dotyczących wsi i rolnictwa;
2) podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia i rozstrzygnięcia problemów w zakresie rolnictwa na terenie województwa lubelskiego - w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim;
3) przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu możliwych sposobów rozstrzygania sporów
oraz rozwiązywania istotnych problemów wsi i rolnictwa;
4) wspieranie procesów stabilizujących rynki rolne;

5) podejmowanie uchwał, wypracowywanie stanowisk i wniosków z posiedzeń Rady oraz ich przekazywanie właściwym organom;
6) monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych dotyczących wsi i rolnictwa na terenie województwa lubelskiego.

 

Zarządzenie Nr 63 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się