2017-06-27

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego

Obsługa organizacyjna Rady:

 

Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

                   ul. Lubomelska 1-3

             20-072 Lublin

                tel. 81 532-38-28 w. 614

e-mail: potrzebyzdrowotne@lublin.uw.gov.pl

 

 

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego, działa na podstawie art. 95b ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. ). Została powołana Zarządzeniem nr 97 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2015 r.

 

W skład rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków powołanych spośród wskazanych przedstawicieli: wojewody, marszałka, lubelskiego oddziału NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Urzędu Statystycznego w Lublinie, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych, konwentu powiatów województwa lubelskiego oraz organizacji pracodawców z regionu. Przewodniczącą Rady jest Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak - dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Rada współpracuje z Wojewodą Lubelskim w sprawie sporządzania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który  określa sposób zwoływania jej posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.

 

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się