2019-03-19

Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

Obsługa organizacyjna Zespołu:


Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
                   ul. Lubomelska 1-3
             20-072 Lublin
                tel. 81 532-38-28 w. 614
                   e-mail: wzd@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego został powołany Zarządzeniem Nr 324 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r., w celu zapobiegania zakażeniom spowodowanym drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się tych zakażeń.

W skład Zespołu wchodzą: Przewodnicząca Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak - Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zastępca Przewodniczącej Pani Irmina Nikiel - Lubelski Państwowy Inspektor Sanitarny w Lublinie oraz przedstawiciele: Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie i Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie: chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, epidemiologii, mikrobiologii lekarskiej, pielęgniarstwa epidemiologicznego.


Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) Zbieranie informacji, analiza danych i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego;
2) Koordynowanie przekazywania informacji oraz wsparcie merytoryczne działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności;
3) Opracowywanie strategii zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności.


Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się