2016-02-05

Kompetencje Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Urzędu w szczególności:

 

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań statutowych, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Wojewodę na podstawie ustaw,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Urzędu, oraz nadzorowanie realizacji budżetu po przekazaniu środków,

c) występowanie z wnioskiem do Wojewody o ustalenie regulaminu Urzędu,

d) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz ustalanie regulaminu pracy,

e) gospodarowanie mieniem Urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,

f) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych,

g) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

h) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Urzędzie,

i) nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,

j) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

k) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

 

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności:

a) przygotowuje Program zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie,

b)dokonuje czynności związanych z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz innymi osobami zatrudnionymi w Urzędzie,

c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) organizuje służbę przygotowawczą dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, określa jej zakres i czas trwania, a także sposób przeprowadzenia i warunki zaliczenia egzaminu przez pracownika,

e) przyznaje stopień służbowy urzędnikowi służby cywilnej,

f) dokonuje oceny okresowej dyrektorów wydziałów oraz rozpatruje sprzeciwy od ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej dokonywanych przez bezpośrednich przełożonych,

g) wyraża zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika służby cywilnej oraz zajęć zarobkowych przez urzędnika służby cywilnej,

h) planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia w służbie cywilnej oraz zatwierdza indywidualny program rozwoju zawodowego ustalany dla każdego członka korpusu służby cywilnej,

i) powołuje Komisję Dyscyplinarną i Rzecznika Dyscyplinarnego Urzędu,

j) udziela upomnienia na piśmie członkowi służby cywilnej za mniejszej wagi naruszenie obowiązków służbowych,

k) dysponuje funduszem nagród;

 

3) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie;

 

4) wykonuje określone zadania kierownika Urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

 

5) wykonuje inne zadania wynikające z poleceń i upoważnień Wojewody;

 

6) do końca stycznia każdego roku składa sprawozdania Szefowi Służby Cywilnej  z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej.

 

7. Dyrektor Generalny Urzędu bezpośrednio nadzoruje pracę Biura Organizacji i Kadr, Biura Informatyki i Obsługi Urzędu oraz Biura Finansowo-Księgowego, a także pracę pozostałych wydziałów w zakresie wynikającym z realizacji zadań określonych w ust. 2.

 

8. Dyrektor Generalny Urzędu podlega bezpośrednio Wojewodzie

 

9. Dyrektora Generalnego Urzędu zastępuje, wyznaczony w uzgodnieniu z Wojewodą, dyrektor wydziału.

 

10. Osoba zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu wykonuje zadania Dyrektora Generalnego podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska, do czasu jego obsadzenia.