2016-01-29

Kompetencje Wojewody Lubelskiego

Wojewoda, przy pomocy urzędu wojewódzkiego, wykonuje zadania wynikające
z funkcji:

 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, tj.:
 1. dostosowywanie do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynowanie i kontrolowanie wykonania wynikających stąd zadań;
 2. zapewnianie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 3. dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 4. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw;
 5. przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
 7. współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie, tj.:
 1. powoływanie i odwoływanie tych organów, chyba że ustawy stanowią inaczej,
 2. zatwierdzanie regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej;
 • organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 1. podejmowanie rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał i zarządzeń organów tych jednostek,
 2. wskazywanie naruszeń prawa,
 3. wydawanie zarządzeń zastępczych stwierdzających np. wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta,
 4. zaskarżanie uchwał i zarządzeń do sądu administracyjnego.
 • organu administracji rządowej w województwie, w tym:
 1. wydawanie Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD);
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym;
 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, np. pozwoleń na budowę, decyzji wywłaszczeniowych;
 • reprezentanta Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych
  w odpowiednich ustawach, w tym:
 1. uczestniczenie w procesach likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw państwowych;
 • jednostki nadrzędnej w stosunku do podporządkowanej jednostki organizacyjnej, tj. Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

 
Wojewoda przewodniczy:

 • Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

 
Wojewoda nadzoruje działalność:

 • Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się