2018-12-07

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej

1. Nazwa i siedziba Wynajmującego: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

2. Opis przedmiotu najmu: Przedmiotem najmu jest 2 m2powierzchni użytkowej w holu głównym na parterze budynku Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy Placu Niepodległości 1 w Chełmie, z przeznaczeniem pod instalację i eksploatacjękabiny fotograficznej, zwaną dalej „Urządzeniem”.

 

3. Wymagania związane z Urządzeniem:

– wykonywanie zdjęć do dokumentów wg aktualnej instrukcji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnych z wymogami ICAO 9303,

– wchodzenie Urządzeniaw stan wstrzymania (uśpienia) po godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek po godz. 1600,

– dostosowanie Urządzenia dla osób niepełnosprawnych,

– możliwość wykonania nieskończonej ilości prób bez płacenia za zdjęcie,

- płatność gotówką lub kartą

– płatność dokonywana po wykonaniu zdjęcia,

– obsługa w języku polskim i angielskim.

 

Wynajmujący zaleca, aby Najemca dokonał wizji lokalnej przedmiotu najmu w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy.

 

4. Okres na jaki zostanie zawarta umowa najmu: 24 miesiące.

 

5. Kryterium wyboru Najemcy: najwyższa cena oraz spełnienie wymagań związanych z Urządzeniem

 

Informacje o opłatach związanych z najmem powierzchni:

– kwota netto za wynajęcie 2 m2 powierzchni, nie może być niższa niż 200,00zł netto/miesięcznie,

– kwota czynszu będzie każdorazowo powiększona o podatek VAT ustalony według obowiązującej stawki, która w dniu zawarcia umowy wynosi 23%.

– kwota czynszu netto będzie podlegała corocznemu zwiększeniu w miesiącu styczniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedzający,

– kwota czynszu nie uwzględnia opłaty za pobór energii elektrycznej, która będzie obliczana na podstawie wskazań podlicznika i ceny netto 1 kWh obowiązującej Wynajmującego w stosunku do zakładu energetycznego i powiększona o podatek VAT wynikający z przepisów.

 

6. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej kwocie netto za 2 m2 powierzchni, Wynajmujący zaprosi Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie dodatkowych ofert (z zastrzeżeniem, że składający oferty dodatkowe, nie może zaproponować kwoty niższej aniżeli w pierwotnie złożonej ofercie).

 

7. Oferty należy składać: na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w formie pisemnej do Biura Informatyki i Obsługi Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4, pok. 60do dnia 28 grudnia do godz. 12.00.

 

8. Informacja o wyborze Oferentazostanie zamieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (https://luwwlublinie.bip.gov.pl), na której zamieszczono niniejszeogłoszenie, niezwłocznie po wyborzeofert.

 

9. Osoba do kontaktów: Edyta Miodońska, tel.81 7424254 lub 81 7424571

 

10. Uwagi:

1) Oferentowi, który nie zostałzaproszony do podpisania umowy, nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Wynajmującego.

2) Wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu najmu bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn, a Oferentomnie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

3)Termin zawarciaumowy najmu będzie uzależnionyod uzyskania stosownej zgodywłaściwego ministra do spraw Skarbu Państwana jej zawarcie.

4) Umowa najmu zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

 

11. Informacje dodatkowe:

Wizji lokalnej powierzchni przeznaczonej do najmu można dokonać od 10.12.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Delegaturze Chełmie LUW w Lublinie Plac Niepodległości 1. Osobą do kontaktu jest Pan Janusz Taras tel. 82 5627560.

 

 

Załączniki

  Zał. 1 - formularz ofertowy.pdf 82,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2 - umowa najmu miejsca.pdf 82,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA.pdf 105,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się