2017-03-07

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Wojewoda Lubelski, stosownie do art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta.
Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Lubelski powoła jednego członka Rady.

 

Kandydatem na członka Rady może być osoba:
1. ubezpieczona, zamieszkująca na obszarze działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
2. korzystająca z pełni praw publicznych;
3. posiadająca wykształcenie wyższe;
4. która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydatem na członka rady nie może być:
1. dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz pracownik oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2. Prezes Funduszu;
3. zastępca Prezesa Funduszu;
4. pracownik centrali Funduszu;
5. świadczeniodawca;
6. właściciel lub pracownik apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
7. posiadacz akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 5 i 6;
8. osoba, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 przywołanej wyżej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem pracowników urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi podmiotów leczniczych.

 

Organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta mogą zgłaszać kandydatów na członka Rady w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, na adres:

 

Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,

z dopiskiem „Kandydat na członka Rady LOW NFZ”.

 

W przypadku zgłoszeń dokonywanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z własnoręczniepodpisanym przez kandydata oświadczeniem.
Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dostępne są na stronie:
http://luwwlublinie.bip.gov.pl/komunikaty/ , w załącznikach do ogłoszenia

Załączniki

  Formularz zgłoszeniowy.pdf 94,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie kandy...kiego NFZ.pdf 97,51 KB (pdf) szczegóły pobierz