Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i
ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2018 roku
29.03.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia
warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej
dla ewakuowanej ludności
29.03.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach
dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w
roku 2017.
25.07.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów
w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych
„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz
zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja
2017
23.06.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i
aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb
bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2017.
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach programu osłonowego
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty
konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację
projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” .
31.03.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku
30.03.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek ogłasza otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadania publicznego
30.03.2017 więcej
Konkurs dla dzieci „Numer alarmowy 112”
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek ogłasza konkurs
dla dzieci pn. „Numer alarmowy 112”.
05.01.2017 więcej
Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”
skierowany do organizacji pozarządowych z województwa
lubelskiego.
05.01.2017 więcej
12